Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er schriftelijk van wordt afgeweken. Elke bestelling houdt de aanneming in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.

2. De verkoopsovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de maatschappelijke zetel. Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordiger worden slechts definitief door onze schriftelijke bevestiging.

3. De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen. Ze reizen diens volgens steeds op kosten en risico van de koper.

4. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is de verkoper ontlast van zijn verplichting tot leveren.

5. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet afhaling zijn wij gerechtigd de koop/verkoop geheel of gedeeltelijk van rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag is verschuldigd van 20% van de kostprijs van de goederen, inclusief B.T.W. of anders de koper tot aanvaarding van de levering te dwingen. Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen te rekenen vanaf de leveringsverzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering/aanvaarding te worden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijn gesteld, is voor ons laattijdig. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen impliceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.

6. Speciale bestellingen worden enkel aanvaard mits betaling van 50% voorschot.

7. De betaling dient contant in onze magazijnen of bij ontvangst van de factuur te geschieden. Bij gebreke aan contante betaling is van rechtswege en zonder inmorastelling een moratoire intrest verschuldigd ten belope van 1% per maand.

8. In geval van wanprestatie van de klant van de koper, andere dan deze hiervoren expliciet opgesomd, inclusief wanbetaling (niet of niet tijdige betaling) is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% berekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 50 Euro.

9. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen onze eigendom blijven tot op het ogenblik van de volledige betaling. Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te zeggen en de goederen terug te halen zelf zo deze zich bij derden bevinden. Dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn.

10. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.
 
 
Delivery terms (*)
January

6 weeks
February

6 weeks
March

6 weeks
April

8 weeks
May

8 weeks
June

8 weeks
July

6 weeks
August

6 weeks
September

6 weeks
October

6 weeks
November

6 weeks
December

8 weeks
 
* (If the requested materials are available)
 
 
 
 
 
 
 
 

Frame-Works.eu ©